konferencja 01 banera

Pozycja rady w systemie władzy samorządowej. Stan obecny i postulaty

Raport Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota

 

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza samorząd terytorialny przechodził szereg przeobrażeń i reform. W szczególności olbrzymie zmiany nastąpiły w ustroju i kompetencjach organów samorządowych. Rada, na początku lat 90-tych niezwykle silny wobec organu wykonawczego, ustawicznie tracił swoje uprawnienia aż doszło do kompletnego odwrócenia sytuacji. W roku 1990 rada powoływała wieloosobowy zarząd i mogła go odwołać w dowolnym momencie. Z czasem – w imię stabilności organu wykonawczego – ograniczono możliwość natychmiastowego odwołania wprowadzając liczne warunki dla tej decyzji. Kulminacją tej ścieżki było uchwalenie przepisów o bezpośrednim wyborze wójta. Tym samym wójt [burmistrz, prezydent] uzyskał całkowitą autonomię.

Obecnie coraz liczniejsze są głosy, że ustrój i wzajemne relacje organów samorządowych są dysfunkcjonalne. Mówi się o konieczności wzmocnienia pozycji organu stanowiącego lecz bez liwidacji instytucji bezpośrednich wyborów wójta [burmistrza, prezydenta]. Głosy te napotykają na krytykę, która z jednej strony kładzie nacisk na zbytnią zachowawczość tej propozycji [pozostawienie wyborów bezpośrednich], z drugiej na jej zbytnią zuchwałość [podporządkowanie organu wykonawczego woli „niekompetentnych’ radnych].

Przedstawiany raport podejmuje zarysowaną wyżej problematykę, uszczegółowiając te zagadnienia i rozważając je z różnych stron. Ponadto Czytelnik znajdzie w nim rozważania dotyczące uporządkowania i skodyfikowania prawa dotyczącego ustroju samorządów terytorialnych w Polsce.

powrót do strony głównej